De professionele website Haute Maurienne Vanoise wordt beheerd door :

Haute Maurienne Vanoise Toeristenbureau
6, rue Napoléon
73480 Lanslebourg Mont-Cenis
Tel: +33 (0)4 79 05 99 06
Fax: +33 (0)4 79 05 82 17

PRODUCTIE
Technische productie: Toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise
Hosting: Kinsta

FOTO CREDITS
Haute Maurienne Vanoise Office du Tourisme, Loic Perron, CD Closon, Agence ANRIGO, ANDRES, Marjorie ASSELINEAU, Bessans vroeger en nu, Philippe BRUEL, Christophe CARON, Laurent COLLINET, Communauté de Communes de Haute Maurienne Vanoise, Anaël DANG, Daniel DURAND Fresh Influence, DHM, ESF de Val Cenis, ESI de Val Cenis, Cédric FOGAROLO, Nicolas FOLLIET, Didier GIVOIS, Pierre HUART, Images des Cîmes, Joseph JEANMART, R JOLY, La Grande Odyssée, Gilles LANSART, Pascal LEBEAU, Patrick LEVEQUE, Christian MARTELET, Christian MOLITOR, S. NOTTER, NUTS, Patrick PACALON, Ingrid PAUWELS, Alban PERNET, Photo Arc, Philippe ROGER, Caroline ROYER, Damien SIBILLE, SE2M, Sémaphore, MJ TRIPELON JARRY, Max VINCE.

MENTIES
Vermelding van contactformulier
De informatie die het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise via dit formulier verzamelt, is bedoeld om uw bestelling te verwerken. Ze worden geregistreerd en uitsluitend doorgegeven aan de bevoegde dienst.
Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering of overdracht van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om beperking ervan.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post naar HMVT - 6, rue Napoléon - 73480 Val Cenis of per e-mail naar web@hautemaurienne.com, met bewijs van uw identiteit.
Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid raadplegen.
Vermelding van het vrijwilligersformulier
De informatie die het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise via dit formulier verzamelt, is bedoeld om uw verzoek te verwerken. Ze worden geregistreerd en uitsluitend doorgegeven aan de bevoegde dienst.
Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering of overdracht van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om beperking ervan.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post naar HMVT - 6, rue Napoléon - 73480 Val Cenis of per e-mail naar web@hautemaurienne.com, met bewijs van uw identiteit.
Voor meer informatie kunt u onze Privacy Policy raadplegen.

Reserveringsformulier
De informatie die het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise op dit formulier verzamelt, wordt gebruikt om uw bestelling te verwerken. Ze worden geregistreerd en uitsluitend doorgegeven aan de bevoegde dienst.
Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u recht op toegang, rectificatie, verwijdering of overdracht van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om beperking ervan.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post naar HMVT - 6, rue Napoléon - 73480 Val Cenis of per e-mail naar web@hautemaurienne.com, met bewijs van uw identiteit.
Voor meer informatie kunt u onze Privacy Policy raadplegen.

Vermeld vrijwilligersformulier
De informatie die de VVV Haute Maurienne Vanoise op dit formulier verzamelt, is bedoeld om uw aanvraag te verwerken. Ze worden geregistreerd en uitsluitend doorgegeven aan de bevoegde dienst.
Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u recht op toegang, rectificatie, verwijdering of overdracht van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om beperking ervan.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post naar HMVT - 6, rue Napoléon - 73480 Val Cenis of per e-mail naar web@hautemaurienne.com, met bewijs van uw identiteit.
Voor meer informatie kunt u onze Privacy Policy raadplegen.

Aanwervingsformulier
De informatie die het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise op dit formulier verzamelt, is bedoeld om uw sollicitatie te verwerken. Het wordt geregistreerd en uitsluitend doorgegeven aan de bevoegde dienst. Tenzij u bezwaar maakt, kunnen ze tot twee jaar na ons laatste contact worden bewaard.
Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u recht op toegang, rectificatie, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking of verzoeken om beperking ervan.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per post naar HMVT - 6, rue Napoléon - 73480 Val Cenis of per e-mail naar web@hautemaurienne.com. Gelieve uw identiteit te bewijzen.
Voor meer informatie kunt u onze Privacy Policy raadplegen.

Inschrijfformulier nieuwsbrief
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u de nieuwsbrief en uitnodigingen voor evenementen van de VVV Haute Maurienne Vanoise toe te sturen.
U kunt zich op elk moment uitschrijven via de link die in elke e-mail staat.
Voor meer informatie kunt u ons privacybeleid raadplegen.

RGPD
1 - Doel van het beleid
Het
toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise hecht veel belang aan de eerbiediging van het privé-leven. Dit is een van de redenen waarom wij ons eigen beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens hebben aangenomen. Wij verbinden ons ertoe uw rechten op het gebied van vertrouwelijkheid te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

Dit beleid inzake het beheer van persoonsgegevens (het "Beleid") beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, hoe wij ze verwerken en hoe wij ze beschermen in verband met de diensten die wij aanbieden. Dit omvat informatie die offline of via onze Klantenservice wordt verzameld en online via onze websites, applicaties (inclusief mobiele applicaties) en platforms van derden ("Sites"). Het herinnert u ook aan uw rechten en hoe u die bij ons kunt uitoefenen.

Wij handhaven adequate technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens.

Dit externe beleid inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens wordt gepubliceerd door het bedrijf SPL Haute Maurienne Vanoise Tourisme (genaamd Office du Tourisme de Haute Maurienne Vanoise) waarvan de hoofdzetel gevestigd is op het volgende adres Mont-Cenis - 6 rue Napoléon - 73480 Val-Cenis - Frankrijk.

2 - Uw rechten en hoe ze uit te oefenen?
De wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, evenals de Europese Algemene Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die de wet nr. 78-17 aanvult, kent u specifieke rechten toe:

- Een recht van toegang: het recht om ons te vragen of wij Persoonsgegevens over u bewaren en om deze in te zien;

- Recht op rectificatie: het recht om ons te vragen informatie over u te rectificeren in geval van fouten of onnauwkeurigheden;

- Recht op bezwaar: indien de Verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen een Verwerking van Persoonsgegevens, met uitzondering van commerciële prospectie, waarvoor geen reden is vereist.

- Een recht om de verwerking te beperken: het recht om ons te vragen sommige van uw Persoonsgegevens niet te bewaren voor toekomstige verwerking wanneer: u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist, u van mening bent en kunt vaststellen dat de Verwerking van Persoonsgegevens onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de Persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking van de Verwerking eist, wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar deze nog wel nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, u bezwaar maakt tegen de Verwerking die gebaseerd zou zijn op ons gerechtvaardigd belang, tijdens de verificatie of de nagestreefde gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan de uwe.

- Recht op wissen: behoudens de in de verordening genoemde uitzonderingen, het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is: uw Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, u uw toestemming waarop de Verwerking van uw Persoonsgegevens was gebaseerd, wenst in te trekken en er geen andere grondslag is die een dergelijke Verwerking rechtvaardigt, u bezwaar maakt tegen de Verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de Verwerking of u bezwaar maakt tegen de verzending van commerciële verzoeken, u van mening bent en kunt vaststellen dat uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn Verwerkt, uw Persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist.

- Een recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: wanneer de Verwerking gebaseerd is op uw toestemming of een contract, het recht om van ons Persoonsgegevens over u te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat, en om die Persoonsgegevens zonder onze tussenkomst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

- Een recht om uw toestemming in te trekken: indien de Verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat deze intrekking gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de Verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

- Recht om te beslissen wat er met uw Persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden: u hebt het recht om te organiseren wat er met uw Persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden door algemene of specifieke richtlijnen aan te nemen. Wij verbinden ons ertoe deze richtlijnen na te leven. Bij ontstentenis van richtlijnen erkennen wij de mogelijkheid voor erfgenamen om bepaalde rechten uit te oefenen, met name het recht van toegang, indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene; en het recht van verzet om over te gaan tot sluiting van de gebruikersaccounts van de overledene en om zich te verzetten tegen de Verwerking van hun gegevens.

U kunt elk van deze rechten uitoefenen door uw identiteit te bewijzen:
-
Door een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: web@hautemaurienne.com
- Door een brief te sturen naar het volgende adres: l'Office du Tourisme de Haute Maurienne Vanoise - Lanslebourg Mont-Cenis - 6 rue Napoléon - 73480 Val-Cenis - Frankrijk
- Door de instructies te volgen op de website van de CNIL op dit adres: https://www.cnil.fr/agir

Indien u, ondanks onze inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te bewaren, meent dat u het slachtoffer bent van een inbreuk op de Verordening, kunt u een klacht indienen bij de CNIL.

3 - Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren ("Persoonsgegevens"). Het gaat meestal om informatie zoals uw naam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, maar ook om andere informatie zoals IP-adres, winkelgewoonten, informatie over uw levensstijl of voorkeuren zoals hobby's en interesses. Gezondheidsinformatie wordt aangeduid als "speciale categorieën van persoonsgegevens" en vereist speciale bescherming vanwege de gevoeligheid ervan.
Wij verzamelen uw Persoonsgegevens rechtstreeks op verschillende manieren, bijvoorbeeld wanneer:
- U bladert door onze Site of gebruikt onze Diensten op onze Site;
- U maakt een account aan, logt in op uw account of gebruikt uw account op onze Site;
- U abonneert zich op onze nieuwsbrief;
- U plaatst en betaalt een bestelling op onze Site;
- U schrijft een recensie of commentaar op onze sociale netwerken of op onze Site;
- U neemt contact met ons op via verschillende kanalen, waaronder contactformulieren, per post of per telefoon;
- U neemt deel aan een spel of wedstrijd, producttests, tevredenheidsonderzoeken, polls;
- U bezoekt een van onze VVV-kantoren;
- U deelt inhoud op sociale netwerken met behulp van een hashtag #instanthmv #hautemaurienne #hautemauriennevanoise of hashtags die wij voorstellen;
- U heeft toestemming gegeven aan derden om uw persoonsgegevens aan ons door te geven;
- U deelt uw inhoud met ons op onze UGC (User Generated Consent);

Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met dit beleid. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens op deze wijze verwerken, verzoeken wij u ons geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren, zoals hieronder beschreven. In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in de meeste gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, cookies of locatiegegevens gebruiken, of wanneer wij uw zogenaamde bijzondere persoonsgegevens verwerken. In andere gevallen kunnen wij andere wettelijke gronden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals de uitvoering van uw contract met ons of een gerechtvaardigd belang, zoals fraudepreventie.

Als u klant wordt, mogen wij op transparante wijze afleiden dat u wilt dat wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken. U kunt zich altijd afmelden voor marketingcommunicatie zonder dat dit gevolgen heeft voor uw voordelen als klant.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij uitdrukkelijk om uw toestemming vragen, en alleen voor een bepaald doel. Wij zullen u ook om aanvullende toestemming vragen als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit beleid vallen.

Zie het volgende gedeelte voor details over de verschillende soorten persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, de betrokken doeleinden en de rechtsgrondslag voor deze verwerking.

4 - Verwerking van persoonsgegevens
Het
toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise houdt rekening met de beginselen van gegevensminimalisering, gegevensbescherming by design en gegevensbescherming by default. Bijgevolg worden persoonsgegevens verzameld die relevant en toereikend zijn en beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze Persoonlijke Informatie wordt verzameld wanneer u een bestelling plaatst of een reservering maakt, wanneer u uw klantenaccount aanmaakt of wijzigt, wanneer u op een van onze Sites surft, wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u deelneemt aan een evenement, wanneer u formulieren invult.

Wanneer u invoervelden op een formulier invult, wordt het verplichte karakter van een antwoord aangegeven door het gebruik van een sterretje (*) aan het einde van de vraag. Als u een vraag met een sterretje niet beantwoordt, wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

Wanneer u ervoor kiest ons uw Persoonsgegevens spontaan toe te sturen, zonder dat u daarom wordt gevraagd, gaat u ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid voor de toegezonden Persoonsgegevens op u te nemen.

U bent geïnformeerd over het bestaan van de "Bloctel"-lijst van verzet tegen telefonische colportage, waarop u zich hier kunt inschrijven: https://conso.bloctel.fr/.

4.1 - Aard van de persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken met name de naam, voornaam, titel, leveringsadres, telefoonnummer, e-mail, informatie betreffende uw bestellingen of eventuele klachten alsmede informatie betreffende de betaling van facturen.
Dit kan ook andere informatie omvatten, zoals uw IP-adres, winkelgewoonten, informatie over uw levensstijl of voorkeuren.
Deze gegevens worden eerlijk verzameld; ze worden niet zonder medeweten van personen verzameld.

4.2 - Doeleinden
Het
toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise verwerkt uw persoonsgegevens altijd voor specifieke doeleinden en voert alleen relevante Verwerkingen uit om deze doeleinden te bereiken.

Voor elke verwerking van uw persoonsgegevens voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden is uw toestemming vereist indien deze verwerking niet wordt gerechtvaardigd door een legitiem belang.

In het bijzonder verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

- Uw verzoeken om informatie, vragen en opmerkingen beantwoorden, aan uw verzoeken voldoen en u efficiënt bijstaan;

- Verbetering van de relevantie van de verstrekte informatie;

- Beheer uw klantenrekening;

- Opzetten, onderhouden en beheren van de klantrelatie en zorgen voor de follow-up daarvan;

- Uw bestellingen verwerken en afleveren;

- De boekhouding bijhouden;

- Beheer van facturatie en inningen;

- Beheer van betalingsincidenten of onbetaalde rekeningen en incasso;

- commerciële of promotionele verzoeken te sturen met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke worden geleverd. U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zonder opgave van redenen, door de instructies in de rubriek "Uw rechten en hoe deze uit te oefenen" te volgen. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de uitoefening van het recht van verzet ons niet belet om contact met u te blijven opnemen voor andere doeleinden, met name op grond van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van het contract;

- Om de werking en optimalisatie van onze website te beheren, om uw toekomstige activiteiten en ervaringen op onze website te vergemakkelijken, om het gebruik van onze website, producten en diensten te evalueren en om de doeltreffendheid van onze communicatiecampagnes en promoties te analyseren, uw ervaring op onze website en andere platforms te personaliseren en de activiteit op onze website en andere platforms anoniem en geaggregeerd te beoordelen (onder meer rekening houdend met het tijdstip van uw bezoek, of u eerder bent geweest en welke website u naar de website heeft verwezen), onze website gebruiksvriendelijker te maken en onze website, producten en diensten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften;

- Om onze klantenrelatie te beheren via ons CRM, om u beter te leren kennen, om onze producten en diensten te personaliseren en om contact met u op te nemen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn (promotieaanbiedingen, promotie-evenementen, PR-evenementen, VIP-bijeenkomsten, aankondigingen/evenementen, enz.), op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven (of geen verzet hebt aangetekend) of eerder een product of dienst bij ons hebt aangevraagd en dat de communicatie relevant is of verband houdt met dat eerdere verzoek en plaatsvindt binnen de termijnen die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgesteld;

- Om een klantendienst te verlenen per telefoon of e-mail;

- Tools voor delen op onze Site en/of sociale netwerken aanbieden;

- Om de door u verstrekte persoonsgegevens te verifiëren, te identificeren en te authenticeren;

- Fraude en kwaadaardige software voorkomen en opsporen en beveiligingsincidenten beheren;

- Beheer van mogelijke geschillen en rechtszaken;

- Om uw verzoeken om toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van Persoonsgegevens te beheren;

- U tevredenheidsonderzoeken sturen of interne analyses uitvoeren;

- Nodig je uit voor evenementen;

- Inschrijvingen op nieuwsbrieven en evenementen beheren;

- analytische studies en bedrijfsstatistieken uitvoeren;

- Voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, in gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedures van welke aard ook;

- De archieven beheren ;

- Zorgen voor de naleving van onze activiteiten;

- En alle andere doeleinden die door de wet en de autoriteiten worden opgelegd.

4.3 - Wettigheid van de verwerking
Het
toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens indien:
- Wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen;
- De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de uitvoering van op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen;
- De Verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van onze wettelijke of reglementaire verplichtingen;
- De Verwerking noodzakelijk is met het oog op onze gerechtvaardigde belangen en uw belangen of vrijheden en grondrechten niet onrechtmatig aantast.

4.4 - Bewaartermijnen
Het
toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om de beoogde doelen te bereiken, behoudens de wettelijke mogelijkheden van archivering, bewaarplicht voor bepaalde persoonsgegevens en/of anonimisering.
De persoonsgegevens van klanten die geen verband houden met een specifiek contract worden bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf uw laatste interactie. Persoonsgegevens met betrekking tot een specifiek contract worden bewaard voor de duur van het contract.
Aan het einde van de bovengenoemde termijnen worden de Persoonsgegevens tussentijds gearchiveerd voor de duur van de wettelijke of reglementaire verjaringstermijn.
Aan het einde van de wettelijke of reglementaire verjaringstermijn verbinden wij ons ertoe de Persoonsgegevens uit de databanken te verwijderen of te anonimiseren.
Persoonsgegevens van potentiële klanten worden gedurende een periode van drie jaar vanaf uw laatste interactie bewaard en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd.

4.5 - Ontvangers en overdracht van uw gegevens
Al deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en alleen toegankelijk voor onze diensten. Het is niet bedoeld voor overdracht of verkoop.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van de bovenstaande processen, waaronder
- Onze reclame-, marketing- en promotiebureaus om ons te helpen bij het leveren en analyseren van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en promoties,
- Derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bezorg- of postdienst die een door u besteld product levert,
- Externe dienstverleners, zoals webhosting dienstverleners;
- Leveranciers van webanalyse tools, zoals Google;
- Onze dienstverleners en/of zakenpartners waar het delen noodzakelijk is om de hierboven vermelde doeleinden te vervullen;
Wij eisen dat deze verwerkers voldoen aan strenge eisen in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, op grond waarvan zij uw persoonsgegevens alleen namens ons mogen verwerken en moeten voldoen aan hoge normen van IT-beveiliging.
Wij delen uw persoonlijke gegevens nooit met sociale netwerkplatforms. Wanneer wij ons publiek ontwikkelen of customer matching-activiteiten uitvoeren met sociale netwerkplatforms zoals Facebook of Google, worden uw persoonsgegevens vóór de overdracht geanonimiseerd.
Als er in de toekomst veranderingen plaatsvinden en wij uw persoonsgegevens moeten delen met een sociaal netwerkplatform, zullen wij u om toestemming vragen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met wetshandhavers of andere instanties wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of in het geval van een dagvaarding, sommatie of gerechtelijk bevel op grond waarvan wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken.

5 - Beveiliging van persoonsgegevens
Het
Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise verbindt zich ertoe, in het kader van zijn activiteiten en overeenkomstig het reglement, de bescherming, de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen, rekening houdend met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de Verwerking, alsmede de waarschijnlijkheid van elk risico, om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die u ons meedeelt te bewaren en met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of aan derden worden meegedeeld (behalve met uw toestemming).
Bijgevolg nemen wij alle technische, logische, fysieke en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te garanderen en om elk verlies, elke wijziging en elke openbaarmaking van persoonsgegevens of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.
Gezien de intrinsieke kenmerken van het internet is elke overdracht van informatie via het internet echter niet volledig veilig. De verstrekte persoonsgegevens zijn onderworpen aan maatregelen die niet tegen alle risico's van verduistering en/of piraterij kunnen beschermen. De overdracht van uw Persoonsgegevens geschiedt derhalve op uw eigen risico.
In geval van schending van Persoonsgegevens en in overeenstemming met het Reglement, verbinden wij ons ertoe de CNIL in kennis te stellen.

6 - Doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie
Tot op heden geeft het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise alleen persoonsgegevens door van personen die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder de voorwaarden van de verordeningen.

Indien wij Persoonsgegevens doorgeven aan betrokkenen binnen de Europese Unie, zullen wij op dat moment nagaan of de Importeur passende waarborgen in overeenstemming met de Verordening heeft getroffen en of u afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen heeft om te waarborgen dat uw Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau krijgen.

Persoonsgegevens kunnen, voor de bovengenoemde doeleinden, worden doorgegeven aan een land binnen de Europese Unie, aan een land buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie een passend beschermingsbesluit heeft genomen, alsmede aan landen buiten de Europese Unie waarvoor de Europese Commissie geen passend beschermingsbesluit heeft genomen, op voorwaarde dat passende waarborgen in overeenstemming met de RGPD zijn geboden.

7 - Privacy van kinderen
Onze producten en diensten zijn niet bedoeld voor kinderen en zijn niet gericht op kinderen jonger dan vijftien jaar. Als u jonger bent dan 15 jaar, is het verboden producten of diensten te bestellen en ons informatie over uzelf te sturen.

8 - Sociale netwerken / Hyperlinks
Het
Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise is aanwezig op de sociale netwerken, met name op Facebook, YouTube en Instagram.

Wij herinneren u eraan dat de verwerking wordt uitgevoerd door het sociale netwerk wanneer u dat sociale netwerk opent of gebruikt, waardoor u het privacybeleid van elk sociaal netwerk dat u gebruikt, moet raadplegen en aanvaarden.

Afhankelijk van het gebruikte sociale netwerk hebt u toegang tot vele functies, zoals inschrijven voor evenementen die wij aanbieden, ons nieuws volgen, commentaar geven of inhoud delen die op uw persoonlijke pagina binnen het sociale netwerk is gepubliceerd, enz.

Voor deze doeleinden verwerken wij een deel van uw persoonsgegevens, met name uw naam, voornaam en alle informatie die op uw persoonlijke pagina openbaar wordt gemaakt.
Als service aan onze bezoekers kan onze site hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd.
Het Office du Tourisme Haute Maurienne Vanoise is derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de gegevensbeschermingspraktijken van de derden die deze websites beheren. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de gegevensbeschermingspraktijken van derden kunnen verschillen van die in dit beleid. Wij raden u aan hun gegevensbeschermingspraktijken te bestuderen en te begrijpen voordat u hen uw persoonsgegevens toevertrouwt.

9 - Publiciteit en actualisering van het beleid
Dit beleid is in werking getreden op 25 mei 2018
Het toeristenbureau Haute Maurienne Vanoise behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid te wijzigen. Elke wijziging zal worden gepubliceerd op de Sites, de Sociale Netwerken en, indien van toepassing, zal u per e-mail op de hoogte worden gebracht. Elk browsen op de Sites en op de Sociale Netwerken, of elk abonnement op een product of dienst na de datum van kennisgeving, veronderstelt uw onvoorwaardelijke aanvaarding van het nieuwe Privacybeleid dat aldus werd meegedeeld.

COOKIES
1 - Cookies
Wanneer
u een pagina op onze website opent, ziet u een bericht dat de aanwezigheid van cookies op onze site aangeeft. Deze "cookies" worden op uw terminal geïnstalleerd (computer, smartphone, tablet, enz.) om informatie over uw navigatie te verzamelen. Hieronder vindt u uitleg en manieren om cookies te configureren volgens uw keuzes.

2 - Presentatie van cookies
Een cookie is een bestand waarin informatie betreffende uw surfgedrag door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen (zoals bijvoorbeeld de geschiedenis) wanneer u een site bezoekt. Dit kleine bestand stelt de server van de site in staat u te identificeren en te herkennen voor de duur van de levensduur van de cookie.

3 - Waarom cookies gebruiken?
Er zijn drie soorten cookies:

- Technische cookies
De meeste technische cookies (zoals sessiecookies) zijn essentieel voor het functioneren van de site. Zij geven toegang tot beschermde gebieden (zoals bijvoorbeeld professionele gebieden) dankzij persoonlijke identificatiemiddelen (login en sessiewachtwoord). Ze hebben over het algemeen een zeer korte levensduur. Het verwijderen ervan kan leiden tot navigatieproblemen.

- Statistische cookies (web analytics)
Deze cookies verzamelen uw verbindingsgegevens zodat de eigenaar van de site het aantal bezoeken aan zijn site, de gemiddelde bezoektijd, de meest bezochte pagina's, vanuit welke browser, enz. kan kennen.
Google Analytics bijvoorbeeld genereert een cookie met een unieke identificatiecode die uw IP-adres verzamelt om te weten vanuit welke stad u verbinding maakt, maar zonder ooit te weten welke computer of welke fysieke persoon u werkelijk bent.

- Sharing cookies (sociale netwerken)
Onze site bevat sharing links naar Facebook, Twitter, Google+ of anderen, waarmee u inhoud van onze site met anderen kunt delen. Wanneer u deze deelknoppen gebruikt, wordt een cookie van een derde partij ingesteld nadat uw toestemming is verkregen. Als u verbonden bent met het sociale netwerk terwijl u onze site bekijkt, kunt u met de knoppen voor delen de inhoud die u bekijkt koppelen aan uw gebruikersaccount.

5 - Hoe kan ik cookies beheren?
Er worden u verschillende mogelijkheden geboden om cookies te beheren. De instellingen die u maakt kunnen uw internet surfen en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen beïnvloeden.
U kunt te allen tijde uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen, hetzij via de toestemming die u geeft wanneer u verbinding maakt met de site of rechtstreeks via uw browser voorkeuren. Hulp bij het instellen van uw browser vindt u hieronder.

6 - Instellen
-
Uw browser instellen
Elke browser kan worden ingesteld om cookies op uw terminal toe te staan of te weigeren:
Lijst van procedures:
Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Voor Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
Voor Firefox https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+de+cookies
Voor Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

- Weigeringsmethoden (opt-out)
U kunt uw keuzes ook rechtstreeks configureren op de platforms die de cookies plaatsen via de volgende links. Merk op dat als u de cookie weigert, er een cookie op uw terminal wordt opgeslagen met als enig doel de diensten die aan de cookie verbonden zijn te deactiveren. Als u dus via uw browser alle cookies verwijdert die op uw terminal zijn opgeslagen, weten wij niet meer dat u voor deze optie hebt gekozen.
Voor statistische cookies ingesteld door Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Voor deelcookies (sociale netwerken)
Voor cookies ingesteld door Facebook: https://fr-fr.facebook.com/help/cookies
Voor cookies ingesteld door Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter
Voor cookies ingesteld door Google+: https://www.google.com/intl/fr_ALL/policies/privacy/

- Meer informatie
Voor meer informatie over cookies kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/.